« Δήλωση, για το Ν/Σ του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης»

 In Δήλωση
Με το νέο ν/σ του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το «ξέπλυμα του μαύρου
χρήματος» ενισχύουμε το κράτος δικαίου και εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο
αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Το
οργανωμένο έγκλημα δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο, αλλά έχει
δυναμική, αλλάζει και εξελίσσεται. Για τον λόγο αυτό και εμείς
ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες της κοινωνίας για πληρέστερη και
αποτελεσματικότερη προστασία από το οργανωμένο έγκλημα με
διασυνοριακό χαρακτήρα. Και επειδή ακριβώς η εγκληματικότητα δεν
γνωρίζει από σύνορα, η εναρμόνιση και η ευθυγράμμιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή είναι απαραίτητη προκειμένου να
ισχυροποιήσουμε τα εργαλεία αντιμετώπισης της. Θωρακίζουμε την
πολιτεία από τις σύγχρονες απειλές, ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας
των πολιτών, συμβάλλουμε στην αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή
της τρομοκρατίας.
Recent Posts