ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ,ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: «ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΞΑΝΑ: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

 In Ομιλίες

Σας ευχαριστώ πολύ κε Πρόεδρε,

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το παρόν ν/σ κινείται πάνω σε τρεις άξονες.

Αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, νέα εργαλεία για την ενίσχυση της απασχόλησης και αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης.

Στο πρώτο μέρος με τα άρθρα 1 έως 15 ρυθμίζει την οργάνωση και συγκρότηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Ειδικότερα το άρθρο 3 ορίζει τη μετονομασία του ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ. Η αλλαγή ονόματος σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την έναρξη μιας νέας. Ο Οργανισμός εκσυγχρονίζεται και ταυτίζεται με την απασχόληση και την ενεργητική πολιτική, σε μια προσπάθεια απεξάρτησης από την παθητική επιδοματική πολιτική.

Στο άρθρο 4 ορίζονται τα όργανα διοίκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Συγκεκριμένα τα όργανα αυτά είναι ο Διοικητής, οι τρεις(3) Υποδιοικητές, το Διοικητικό́ Συμβούλιο και το Συμβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων. Με τη σύσταση τριών θέσεων υποδιοικητών, κατά τα πρότυπα του ΕΦΚΑ, στον οποίο οι διοικητές απαριθμούνται σε 4 ή του ΟΠΕΚΑ, κατανέμουμε σωστά την εργασία ώστε να μην επιφορτίζεται με όλα ένας Διοικητής.

Συστήνεται επίσης το Συμβούλιο Κοινωνικών Εταίρων με εναλλασσόμενη προεδρία από εργαζόμενους και εργοδότες, το οποίο θα γνωμοδοτεί για ζητήματα αρμοδιότητας της ΔΥΠΑ, όπως προβλέπουν τα άρθρα 12 έως 14.
Για πρώτη φορά υλοποιείται πάγιο αίτημα των κοινωνικών εταίρων, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν και να αναλάβουν οι ίδιοι τις ευθύνες για τους πόρους του ΛΑΕΚ, ούτως ώστε να γίνει κατάρτιση των εργαζομένων από τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι όπως αυτοί πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει.

Στο Β’ Μέρος στα άρθρα 16 έως 18 θεσπίζονται τα νέα ψηφιακά εργαλεία για τους αναζητούντες εργασία. Συγκεκριμένα η θέσπιση ψηφιακής κάρτας ΔΥΠΑ, θα διευκολύνει τον αναζητούντα εργασία στις συναλλαγές του, βεβαιώνοντας αυτόματα την ιδιότητά του και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή. Μάλιστα μπορεί να είναι εφαρμογή για κινητή συσκευή και θα βεβαιώνει την εγγραφή του αναζητούντος εργασία στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ.

Η δε κατάρτιση του ψηφιακού μητρώου της ΔΥΠΑ θα περιλαμβάνει τους αναζητούντες εργασία και τα στοιχεία τους, τυχόν προτάσεις για απασχόληση, την ύπαρξη ή μη ατομικού σχεδίου δράσης κ.α. Η εγγραφή και παραμονή στο μητρώο θα αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου ο αναζητών εργασία να είναι δικαιούχος των επιδομάτων, βοηθημάτων και παροχών που προβλέπονται κατά περίπτωση.

Η κατάρτιση του ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης από τον αναζητούντα εργασία σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ θα περιλαμβάνει τις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, την προηγούμενη απασχόλησή του καθώς και τις ανάγκες κατάρτισης του αναζητούντος εργασία ή άλλες ενέργειες που θα διευκολύνουν την εύρεση εργασίας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Στο άρθρο 17 παρ. 3 προβλέπεται «πριμ» 300 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους άνω των 5 ετών, που θα καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Δίνουμε κίνητρα και μπόνους στους μακροχρόνια ανέργους ώστε να τους ωθήσουμε σε ενεργή αναζήτηση εργασίας!
Το άρθρο 19 ορίζει τις εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι τα εισοδηματικά κριτήρια προβλέπονται μόνο για τα ωφελήματα/παροχές που συνδέονται με την ιδιότητα του ανέργου και όχι για το επίδομα ανεργίας.

Στόχος της ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης και απάτης. Τα κριτήρια που εισάγονται είναι αυτά που προβλέπονται για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης (διευκρινίζεται ότι θα εφαρμόζονται μόνο τα εισοδηματικά και όχι τα περιουσιακά κριτήρια που προβλέπονται για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης).

Το επίδομα ανεργίας θα εξακολουθήσει να χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, όπως επίσης και το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας και το βοήθημα για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους. Η νομοθεσία για αυτά παραμένει ως έχει και δεν επηρεάζεται από το παρόν ν/σ.

Στο άρθρο 21 και 22 προβλέπονται αντίστοιχα οι υποχρεώσεις και οι συνέπειες από την παραβίαση τους εκ μέρους των αναζητούντων εργασία. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 προβλέπει ότι αν ο αναζητών εργασία αρνηθεί́ τρεις (3) προσφερόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του αναζητούντος εργασία που έχουν αποτυπωθεί σ’ αυτό, διακόπτεται η καταβολή των παροχών.

Να σχολιάσω επί του παρόντος ότι όταν κάποιος απευθύνεται στον Οργανισμό, του οποίου η αποστολή είναι κυρίως η εύρεση εργασίας, και ο ΟΑΕΔ του βρίσκει τρεις διαδοχικές θέσεις εργασίας, οι οποίες βεβαίως είναι σύμφωνες με το ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης του και αυτός τις αρνηθεί, τότε δεν ψάχνει για δουλειά αλλά μάλλον για κάτι άλλο!!
Επίσης η παρ 3 του ιδίου άρθρου ορίζει ότι ο αναζητών εργασία που παραλείπει τη σύνταξη Ψηφιακού Ατομικού Σχέδιου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο εντός των προθεσμιών που τάσσονται με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 63 διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για έξι (6) μήνες.

Με τα άρθρα 26 έως 32 επιχειρείται η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και η διασύνδεση τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Και προχωράμε στην επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση η οποία αρθρώνεται στα άρθρα 33 έως 42.
Στο άρθρο 35 θεσμοθετείται ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων.

Για κάθε καταρτιζόμενο τηρείται ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων, στον οποίο μπορούν να πιστώνονται δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες που εξαργυρώνονται σε υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης. Τα δικαιώματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δύνανται να παρέχονται μέσω επιταγών κατάρτισης ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.

2. Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων περιλαμβάνει, ιδίως:
α) τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση του κατόχου του,
β) κάθε μορφής εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού,
γ) το σύνολο της επιδοτούμενης κατάρτισης που έχει λάβει, ανεξαρτήτως εάν περαίωσε επιτυχώς την κατάρτιση αυτή ή όχι,
δ) τα ποσά της επιδότησης που αντιστοιχούν στο σύνολο της κατάρτισης που έχει λάβει, καθώς και σε κάθε επιμέρους επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση στην οποία έχει συμμετάσχει,
ε) τα διαθέσιμα δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του κατόχου του λογαριασμού.

Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων λειτουργεί και ως ψηφιακό αρχείο.
Όσον αφορά το άρθρο 38, καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Με τις ρυθμίσεις που προωθούμε διασφαλίζουμε ότι τα χρήματα των φορολογουμένων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης θα πιάνουν τόπο αφού θα υπάρχει αξιολόγηση και λογοδοσία.

Με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 προβλέπονται νέες μέθοδοι για μια αναβαθμισμένη, διευρυμένη στεγαστική πολιτική, με έμφαση στους νέους. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνουμε τόσο την απόκτηση ακινήτων όσο
και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΥΠΑ. Με άλλα λόγια επεκτείνονται οι αρμοδιότητες της ΔΥΠΑ, ώστε να μπορεί να ασχοληθεί με τις στεγαστικές ανάγκες των νέων, μέσω της χορήγησης παροχών και της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων. Εισάγονται ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την καλύτερη εκμετάλλευση και την αύξηση των εσόδων της.

Προβλέπεται η εκμίσθωση ακινήτων, η ανοικοδόμηση με δαπάνες του μισθωτή, η δυνατότητα αγοράς ακινήτων από τη ΔΥΠΑ, η σύμπραξη με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων κ.ά.
Μεταξύ των άλλων διατάξεων του ν/σ στα άρθρο 48 έως 50 θεσπίζεται το πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων».

Αντικείμενο της δράσης είναι η χρηματοδότηση 120 επιχειρήσεων για τη δημιουργία και τον εξοπλισμό των χωρών φύλαξης βρεφών (ηλικίας από έξι μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών) εντός των εγκαταστάσεων όπου ασκούν τη δραστηριότητά τους.

Ωφελούμενοι είναι οι γονείς παιδιών που απασχολούνται στην εγκατάσταση όπου δημιουργείται ο χώρος φύλαξης.
Στόχος μας είναι ξεκάθαρα η εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή και η έμπρακτη στήριξη των εργαζόμενων γυναικών. Ενθαρρύνουμε τις γυναίκες για να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας!

Επιπλέον με τις διατάξεις των άρθρων 52 και επόμενα διευκολύνεται η αποτελεσματική λειτουργία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΚΑ, με στόχο να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση κατά την ανάληψη αρμοδιοτήτων από τα μόνιμα όργανα διοίκησης του Ταμείου. Για το λόγο αυτό, ενισχύεται η Επιτροπή με τα απαραίτητα οργανωτικά εργαλεία και τεχνογνωσία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής σε όργανα της Μονάδας Υποστήριξης αυτής.

Προβλέπεται επιπλέον ότι, για όσο διάστημα το ΤΕΚΑ διοικείται από την Επιτροπή, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επικουρούν το Ταμείο.

Ενδυναμώνεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), με την ενίσχυση και αποσαφήνιση των διατάξεων για την επιβολή κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και για την προληπτική εποπτεία της σε αυτά.

Σας ευχαριστώ.

Recent Posts