Ο ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΣΤΙΣ 11.01.23

 In Ομιλίες

Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όλοι γνωρίζουμε την αξία του πολιτισμού καθώς επίσης και τη συμβολή του στην βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ξέρουμε επίσης οτι η ενσωμάτωση της δράσης του πολιτισμού και κάθε πτυχής αυτού στις διακρατικές συμφωνίες είναι απαραίτητο τμήμα για τη δημιουργία ισχυρών και αποτελεσματικών δεσμών.

Υπό το πρίσμα αυτό και στο κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού προωθούνται από την Ελληνική κυβέρνηση και την ηγεσία του υπ. Πολιτισμού οι κινηματογραφικές συμπαραγωγές. Ύστερα από την υπογραφή της αναθεωρημένης Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας από την εκπρόσωπο του Υπ. Πολιτισμού το 2017 και την Κύρωση αυτής από το ελληνικό Κοινοβούλιο το 2022 η ελληνική κυβέρνηση επιδεικνύει γρήγορα αντανακλαστικά και φέρνει σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο την Κύρωση της Συμφωνίας για τις ελληνογαλλικές κινηματογραφικές συμπαραγωγές. 

Η παρούσα συμφωνία έρχεται να αντικαταστήσει εκείνη του 1973, υπογράφηκε στις Κάννες το Μάΐο του 2022 και με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ελληνική κινηματογραφία μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ευρωπαΐκό περιβάλλον ενώ υποστηρίζονται έμπρακτα τα κινηματογραφικά έργα μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation.

Σκοπός των σχετικών διακρατικών συμφωνιών, είναι η διασφάλιση ενός αποτελεσματικού πλαισίου στήριξης και ενίσχυσης της ευρωπαΐκής κινηματογραφικής παραγωγής καθώς επίσης και η προστασία των ιδανικότερων αρχών της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς των Μερών που υπογράφουν τη συμφωνία. Σημειώνεται οτι με τον τρόπο αυτό γίνεται εφικτή και η υπεράσπιση της πολιτιστικής πολυμορφίας της Ευρωπαΐκής Ένωσης.

Η αναθεώρηση της συμφωνίας των ελληνογαλλικών κινηματογραφικών συμπαραγωγών αν μη τι άλλο είναι επιβεβλημένη γιατί αποτελεί διεθνή υποχρέωση της χώρας έναντι της Γαλλικής Δημοκρατίας. Περαιτέρω είναι σημαντική η κύρωση της Συμφωνίας αυτής δεδομένης της καίριας σημασίας της διεθνούς συνεργασίας στη σύγχρονη κινηματογραφική βιομηχανία και αφετέρου της ισχυρής θέσης που κατέχει η Γαλλία στα διεθνή κινηματογραφικά δρώμενα.

Παράλληλα τα οφέλη που προκύπτουν από τη Κύρωση της παρουσας συμφωνίας είναι ποικίλα. Πιο συγκεκριμένα, η Κύρωση της Συμφωνίας θα συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση του αριθμού των διμερών συμπαραγωγών Ελλάδας – Γαλλίας καθώς επίσης και στην αύξηση της συνεισφοράς τους στην εθνική οικονομία. Επιπλέον, εναρμονίζονται οι ελληνογαλλικές κινηματογραφικές συμπαραγωγές με την Αναθεωρημένη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ν. 4880/2022) και με το σύγχρονο μοντέλο των διακρατικών συμβάσεων κινηματογραφικής συμπαραγωγής το οποίο ανάμεσα σε άλλα ενισχύει για λόγους ευελιξίας και ευχερέστερης συμμετοχής οικονομικά πιο αδύναμους παραγωγούς, με μικρότερα ποσοστά συμμετοχής προκειμένου ένα κινηματογραφικό έργο να εμπίπτει σε καθεστώς συμπαραγωγής λαμβάνοντας υπόψιν την ίδια στιγμή τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν συμβεί.

Το παρόν νομοσχέδιο περιλαμβάνει δεκατρία (13) άρθρα, καθώς επίσης και ένα Παράρτημα το οποίο προβλέπει τη διαδικασία εφαρμογής.

Στις επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου δίνονται οι ορισμοί των εννοιών «κινηματογραφικό έργο», «κινηματογραφική συμπαραγωγή» και «συμπαραγωγός», έννοιες που ισχύουν στο πλαίσιο της Συμφωνίας και προσδιορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της, ήτοι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (άρθρ. 1). Επιπλέον, τα κινηματογραφικά έργα ελληνογαλλικής συμπαραγωής και τα οποία εμπίπτουν στη Συμφωνία, ορίζεται ότι θα απολαμβάνουν αμφότερα τα ίδια πλεονεκτήματα με τα εθνικά κινηματογραφικά έργα και την ίδια στιγμή καθορίζονται οι γενικές προϋποθέσεις υπαγωγής σε καθεστώς συμπαραγωγής και περιγράφεται το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας με το άρθρ. 2. Στο αρθρ. 3 εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε καθεστώς συμπαραγωγής ενώ με το Άρθρ. 4 προσδιορίζεται το ελάχιστο ποσοστό (10%) και το μέγιστο ποσοστό (90%)  συμπαραγωγών εκάστου Μέρους καθώς επίσης ορίζεται στο ίδιο άρθρο ότι η τεχνική και καλλιτεχνική συμμετοχή των συμπαραγωγών θα πρέπει να είναι ανάλογη με την οικονομική του συνεισφορά.

Με το Αρθρ. 5 ορίζεται ότι για να υπαχθεί ένα έργο σε καθεστώς ελληνογαλλικής συμπαραγωγής θα πρέπει ο κάθε συμπαραγωγός να έχει συγκυριότητα στα δικαιώματα της ιδιοκτησίας. Στο άρθρ. 6 θεσπίζεται η υποχρέωση των Μερών να παρέχουν διευκολύνσεις αναφορικά με τη μεταφορά και διαμονή του καλλιτεχνικού και τεχνικού προσωπικού καθώς επίσης και στην εισαγωγή και εξαγωγή του τεχνικού εξοπλισμού ενώ στο Άρθρ. 7 διατυπώνεται η αρχή της ισορροπίας στην οικονομική, τεχνική και καλλιτεχνική συμμετοχή των Μερών. Επιπλέον στο αρθρ. 7 ορίζεται και το γενικό πλαίσιο για την εποπτεία της τήρησης της Συμφωνίας.

 Στο Αρθρ. 8 θεσπίζεται η υποχρέωση αναφοράς του καθεστώτος συμπαραγωγής στο θέμα των τίτλων αρχής και τέλους καθώς επίσης και σε διαφημίσεις ή αλλου τύπου μέσα δημοσιότητας. Στο Άρθρ. 9 κατοχυρώνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις ελληνογαλλικές συμπαραγωγές παραγωγών από τρίτα κράτη.

Με το άρθρ. 10 ορίζεται η συγκρότηση και λειτουργία Μικτής Επιτροπής για την εφαρμογή της Συμφωνίας και τα διαδικαστικά λειτουργίας αυτής. Τέλος, στη συμφωνία ορίζεται ο τρόπος επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από την ερμηνεία της Συμφωνίας (αρθρ. 11), η κατάργηση της προηγούμενης Συμφωνίας επί των ελληνογαλλικών κινηματογραφικών σχέσεων (αρθρ. 12) και προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης της Συμφωνίας (αρθρ. 13).

Στο Παράρτημα της Συμφωνίας εξειδικεύεται η διαδικασία για την προσωρινή και οριστική υπαγωγή του κινηματογραφικού έργου στο καθεστώς της ελληνογαλλικής κινηματογραφικής συμπαραγωγής (αρθρ. 1). Στη συνέχεια ορίζεται το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως ο φορέας  που θα ορίζει τα μέλη εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης στην Μικτή Επιτροπή (αρθρ. 2), δίνεται η δυνατότητα του αρμόδιου Υπουργού να ρυθμίζει με σχετική υπουργική απόφαση ειδικότερα θέματα αναφορικά με την εφαρμογή των όρων της Συμφωνίας (αρθρ. 3), προβλέπεται η παύση της ισχύος του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου (αρθρ. 4) και τέλος ορίζεται η έναρξη ισχύος του κυρωτικού νόμου (αρθρ. 5).

Σε κάθε περίπτωση με την κύρωση της παρούσας συμφωνίας αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των κινηματογραφικών έργων ελληνογαλλικής συμπαραγωγής κάτι το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία ιδιαίτερα μέσω της αύξησης των επενδύσεων στον εγχώριο κινηματογραφικό τομέα και συνάμα μέσω της αύξησης του τουρισμού. Την ίδια στιγμή θα συνεισφέρει σημαντικά στην αναβάθμιση του εγχώριου πολιτιστικού προΐόντος.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε τη σημαντική διευκόλυνση που παρέχεται στους Έλληνες παραγωγούς μέσω της παρούσας Συμφωνίας να συμμετέχουν σε ελληνογαλλικές κινηματογραφικές συμπαραγωγές και να προάγεται με αυτό τον τρόπο και η εξωστρέφειά τους. Πιο συγκεκριμένα οι αναλογίες συμμετοχής σε συμπαραγωγές διαφοροποιούνται και γίνονται σημαντικά ευνοΐκότερες δεδομένου οτι μειώνεται το ελάχιστο και το μέγιστο ποσοστό συνεισφοράς, τα οποία διαμορφώνονται σε 10% και 90% αντίστοιχα. Έτσι, οι Έλληνες παραγωγοί μπορούν να συμμετέχουν με μικρότερο ποσοστό σε συμπαραγωγές υψηλού προΰπολογισμού.

Στην αντίθετη περίπτωση όταν οι Έλληνες παραγωγοί συμμετέχουν με υψηλό ποσοστό συμμετοχής γίνεται πιο εύκολη η αναζήτηση γάλλου παραγωγού.

Κατόπιν όλων των παραπάνω εισηγούμε την Κύρωση της παρουσας συμφωνίας

Σας ευχαριστώ.

Recent Posts